Thada Bhartar | Sapna Chaudhary, Ronit Sony | Raju Punjabi, Sushila Takhar | Sapna Best Song 2019

Thada Bhartar | Sapna Chaudhary, Ronit Sony | Raju Punjabi, Sushila Takhar | Sapna Best Song 2019

Thada Bhartar | Sapna Chaudhary, Ronit Sony | Raju Punjabi, Sushila Takhar | Sapna Best Song 2019

Thada Bhartar | Sapna Chaudhary, Ronit Sony | Raju Punjabi, Sushila Takhar | Sapna Best Song 2019